مراسم تودیع و معارفه ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران